Nội dung Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.  Bộ luật này mang số 19/2003/QH11 được Quốc hội Việt