Nhượng Quyền Thương Mại

Tư vấn về nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại